In the Shadow of the Moon

نقد فیلم «در سایه ماه»: In the Shadow of the Moon

فیلم ۲۰۱۹ در سایه ماه (The In the Shadow of the Moon 2019):
این فیلم تطهیر اقدامات تروریستی سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در ترور افراد و گروه های مخالف به شیوه ای خیال انگیز و جذاب برای مخاطب در جهان است.
در این فیلم، یک قاتل سریالی، هر ۹ سال یک بار، از طریق یک دستگاه سفر در زمان، از آینده وارد زمان حال شده، و با یک روش پیچیده به ترور افرادی میپردازد که در روایت فیلم، قرار است، اقدامات تروریستی خاصی را در آینده انجام دهند. قاتل و سازمان حامی پیشرفته ای که او را از آینده برای انجام این قتل ها میفرستد، همانند سازمان های CIA و موصاد، ترور افرادی را هدف قرار میدهند که از نظر آنها منشأ انجام فعالیت های تروریستی در آینده هستند.