چند کلام حرف حساب، نام بخشی از سایت من است که به ماحصل نظرات من در بعضی موضوعات میپردازد.
حرف ها و استدلال هایی که در قبالشان به هر میزان تاملاتی داشته ام و با دیگران در خصوصشان به گفتگو پرداخته ام.

تقارن و رد نظریه تکامل

استدلالی در رد نظریه تکامل داروین

در رد نظریه تکامل داروین همین بس که تقارن، در تقریبا تمام موجوداتِ دریا، آسمان و خشکی وجود دارد. اگر تکامل بصورت تصادفی از یک باکتری در جهان شروع شده بود و به مرور از منشاء آن، موجودات مختلف شکل گرفته بودند، آیا تصادفا شکل گرفتن حتی یک موجود نامتقارن نیز ممکن نبود؟ اگر هم که هست در حد یک مرجان دریایی یا مواردی از این قبیل بیشتر نیست.